Impuls de la recerca

Edifici sostenible

L'Institut de Recerca segueix els paràmetres més exigents en termes de sostenibilitat i economia circular.

La construcció és desmuntable: està integrada per components fabricats a taller i muntats en obra. Això permet controlar-ne les qualitats, minimitzar residus i energies i, si a llarg termini s’arriba a enderrocar, facilita el reciclatge dels materials i dels diferents mòduls. A més, l’estructura de l’edifici es pot adaptar a qualsevol canvi d’ús modificant fàcilment la distribució d’envans i mampares.

El respecte pel medi ambient també es té en compte en la tria de materials emprats, ja que tots tenen en comú un baix impacte ambiental, econòmic i de manteniment.

L’aposta per crear un edifici eficient queda palesa en l’aplicació de mecanismes que en redueixen el consum energètic i hídric. La pell ceràmica protegeix l’edifici de la radiació solar. A més de fer ús de la tecnologia LED en tot l’enllumenat, per estalviar aigua es compta amb un sistema de coberta aljub que alimenta els jardins de coberta amb l’aigua de pluja emmagatzemada sota la vegetació. L’aigua acumulada també serveix per a les descàrregues dels inodors.