La Fundació

Patronat: la MIA


El Patronat de la Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, la Molt Il·lustre Administració (MIA) es crea el 1401 per a dirigir i administrar l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona, que sorgeix de la fusió de sis hospitals que pertanyien a la Ciutat i al Capítol Catedralici.

Des del primer moment, la MIA la formen dos prohoms de la ciutat designats pel Consell de Cent i dos canonges del Capítol Catedralici, que es renoven periòdicament. La seva estructura es manté intacta al llarg dels segles, fins i tot amb l’abolició del Consell de Cent el 1714 i la seva substitució per l’Ajuntament modern.

El canvi més important es produeix el 27 de juny de 1990, amb la incorporació de la Generalitat de Catalunya com a membre de ple dret.

Actualment, la MIA està integrada per sis membres designats pel Capítol de la Catedral de Barcelona, per l’Ajuntament de Barcelona, i per la Generalitat de Catalunya.

Designats pel Capítol de la Catedral de Barcelona:

  • Mn. Josep Maria Forcada i Casanovas
  • Mn. Josep Maria Turull i Garriga

Designats per l’Ajuntament de Barcelona:

  • Sra. Maria Elena Amat i Serrano
  • Sr. Jordi Campillo i Gàmez

Designats per la Generalitat de Catalunya:

  • Sr. Xavier Bernadí i Gil
  • Sra. Mercè Salvat i Guinjoan

La presidència de la MIA és rotativa i l’exerceix l’Administrador de Torn, que ostenta el càrrec durant dos mesos.