Transparència i bon govern

Informació institucional i organitzativa

L’activitat de la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es regeix pels estatuts de la institució, on queden determinats, entre altres aspectes, el seu àmbit d’actuació, el règim jurídic, els fins fundacionals i la seva organització.

La Molt Il·lustre Administració, òrgan de govern de la Fundació, determina les línies estratègiques en compliment dels fins fundacionals.

La Molt Il·lustre Administració s’ha dotat d’un Codi de bon govern, el qual estableix quins són els principis ètics i criteris d’actuació que han de regir l’actuació dels seus membres, i quines són les obligacions, responsabilitats i drets dels administradors.

El compliment dels fins fundacionals queden recollits anualment en l'Informe d’activitats.