Transparència i bon govern

Informació institucional i organitzativa

Normativa

Estatuts

El 20 de desembre de 2012, la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau va adaptar els seus estatuts a la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

La Fundació es regeix per la legislació vigent sobre fundacions, per la Carta fundacional, pel Conveni de 27 de juliol de 1990, pels costums d’ús constant existents i reflectits en les Actes de la Molt Il·lustre Administració i pels estatuts i disposicions que estableixi la MIA.

 Carta fundacional

 Conveni amb la Generalitat de Catalunya

 Estatuts

Codi de Bon Govern

El 30 d’octubre de 2014, la Molt Il·lustre Administració va aprovar el Codi de Bon Govern de la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

El document estableix els principis generals que han de guiar l’actuació dels membres de la Molt Il·lustre Administració, els criteris ètics sota els quals han de desenvolupar les seves funcions i quines són les seves responsabilitats, obligacions i deures en l’exercici d’aquesta activitat.

A la vegada, el Codi de Bon Govern estableix mecanismes de control i supervisió financera, així com actuacions que afavoreixin la transparència de la institució.

 Codi de Bon Govern

Codi Ètic

El 21 de març de 2019, la Molt Il·lustre Administració va aprovar el Codi Ètic de la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

El document fixa les normes i principis que han de regular els comportaments de tots els empleats i empleades de la Fundació en el desenvolupament de la seva activitat laboral i en les seves relacions amb els proveïdors, clients, institucions públiques i la societat en general.

 Codi Ètic